مرکز تحقیقات مولکولی پوست در نظر دارد با انجام پژوهشهای پایه و بالینی برای به تحقق رساندن روشهای درمانی و پیشگیری کاربردی به کمک داروهای جدید از جمله داروهای گیاهی و طب سنتی در خصوص بیماریهای عفونی، از جمله سالک و بیماریهای خود ایمن از جمله ویتیلیگو را در ایران تثبیت نماید و در همین راستا از محققین و امکانات دیگر مراکز نیز مدد می جوید.

Feature Slides


نشانی علمی مرکز تحقیقات مولکولی پوست

- مرکز تحقیقات مولکولی پوست، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
- Molecular Dermatology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran